Algemene voorwaarden

Algemeen
House of Vitality is een vestiging van MaRaM Hilversum van Marcella van de Pas

MaRaM Hilversum is geregistreerd bij de KVK onder nummer 68133391.

House of Vitality is gevestigd te:

Melkpad 2, 1217KC Hilversum

Artikel 1 – De overeenkomst
1.1  
De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/(online)toesturen van het registratieformulier aan House of Vitality.

1.2
House of Vitality is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

Artikel 2 – Lidmaatschap
2.1
House of Vitality behoudt het recht maandelijks het huurgeld per factuur in rekening te brengen.

2.2
De overeenkomst met House of Vitality is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

2.3
Opzegging: de overeenkomst kan schriftelijk of per email worden beëindigd, hierna vervallen de inlogcodes.

2.4
Adresinschrijvingen of gebruik van postadressen op het vestigingsadres van House of Vitality zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van House of Vitality.

Artikel 3 – Tariefstelling
Voor de registratie deelt House of Vitality ondergetekende mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. House of Vitality is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij House of Vitality zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Indien ondergetekende een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Artikel 4 – Verhindering
Indien ondergetekende verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij House of Vitality hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, doch uiterlijk 48 uur van te voren. Hierna behoudt House of Vitality zich het recht voor om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan ondergetekende in rekening te brengen. Onverwachtse ziekte of calamiteiten zijn uitgezonderd van deze regel.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom
House of Vitality behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van House of Vitality noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 6 – Nieuwe klanten
Klanten die via House of Vitality worden aangenomen/binnengebracht, worden zoveel mogelijk vanuit House of Vitality begeleid.

Artikel 7 – Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is House of Vitality gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8 – Wijzigingen
House of Vitality behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen.

Ondergetekende wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld per mail. Mocht ondergetekende niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing